WEBWERF SKAKELS


Deur middel van hierdie skakels met ander webwerwe, bied ons u meer inligting om hulp te verkry.

Derde partye, hulle webwerwe, produkte of dienste, selfs as ons 'n skakel plaas na hul webwerf, kan DuxEdMedia nie daarvoor verantwoordbaar wees nie, sou jy enige verlies daardeur lei. Sou daar enige skakel na ander webwerwe wees, beteken dit nie dat DuxEdMedia die inhoud of produkte of die eienaars daarvan goedkeur of onder hierdie voorwaardes dek nie. Dit geld ook vir enige advertensie wat op die DuxEdMedia webwerf skakel. Ons het geen beheer oor ander webwerwe nie en het gevolglik geen regsaanspreeklikheid daarvoor nie, indien jy enige verlies sou lei (direk of indirek) uit die gebruik van sodanige webwerwe. Dit bly jou verantwoordelikheid om die terme en voorwaardes van ander webwerwe en hul produkte te lees. Sou jy toegang hê tot derdeparty webwerwe stem jy saam dat jy dit doen op eie risiko.

Sien terme van gebruik.

LINKED WEBSITES

Through these linked websites, we provide you with more information related to support.

Third parties, their websites, products or services, even if we put a link to such a site, DuxEdMedia cannot be accountable should you suffer any loss. If there are any links to other sites, it does not mean that DuxEdMedia approves or covers the content or products or the owners thereof under our terms and conditions. This also applies to any advertisement linked to the DuxEdMedia website. We have no control over other sites and therefore do not have any legal liability for them if you suffer any loss (directly or indirectly) from the use of such sites. It remains your responsibility to read the terms and conditions of other websites and their products or services. If you have access to third-party websites, you agree that you do so at your own discretion.


See our terms and conditions